ΑΟΡΑΤΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι ενήλικες προσέρχονται στον ορθοδοντικό και επιζητούν θεραπεία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία τους για αισθητική εμφάνιση των ορθοδοντικών μηχανημάτων. Μετά την πρώτη εμφάνιση των διαφανών ορθοδοντικών ναρθήκων, η εφαρμογή τους έγινε ευρέως αποδεκτή κυρίως λόγω της αισθητικής τους.


Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής ενδείκνυται κυρίως σε ενήλικες ασθενείς, σε μη σκελετικής αιτιολογίας ορθοδοντικά προβλήματα, καθώς και σε περιπτώσεις υποτροπής μετά από ορθοδοντική θεραπεία. Οι νάρθηκες «invisalign» πλεονεκτούν έναντι των ορθοδοντικών αγκίστρων κυρίως ως προς την αισθητική, την ευκολία χρήσης από τον ασθενή και τη δυνατότητα εφαρμογής καλύτερης στοματικής υγιεινής. Το σύστημα «invisalign» αποτελεί μια τεχνική που ανταποκρίνεται στις αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών και μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε οδοντικές ανωμαλίες ήπιου έως μέτριου βαθμού σε ενήλικες.